Пружите врхунске п оиз з о оде с с им к и п и има

НАШАПРЕДНОСТ

СЕРИЈАПРОИЗВОДА

Дееп Гроове Балл Беарингс

Дееп Гроове Балл Беарингс

Радијални ку ли и ни лежај

Радијални ку ли и ни лежај

Куглични контактни лежај

Куглични контактни лежај

Конусни а а а к каст лежај

Конусни а а а к каст лежај

Сферни а а а к каст лежај

Сферни а а а к каст лежај

Цилиндрични а а а к каст лежај

Цилиндрични а а а к каст лежај

Главчина то о о ка Беаирнг

Главчина то о о ка Беаирнг

Јастук Блок Имајући

Јастук Блок Имајући

Роловрата

Лежај роло о в а а

Други а а а к каст лежај

Остали ку ли и ни и а а к каст лежајеви

ПРОФИЛКОМПАНИЈЕ

профилкомпаније
 • Јинан ТОП Беаринг Цо。,Лтдје производња лежајева различитих врста лежајева и јаке техничке снаге.
 • НашаканцеларијасеналазиуградуЈинансаповољнимпревозом。
 • Наша фаб б ика с о о а а 2007。годинесавишеод10годинаискустваупроизводњи。
 • Углавномпроизводимокугличнележајевесадубокимуторима,конусневаљкастележајеве,угаонеконтактнекугличнележајевеитд。
 • Широкимасортиманомиквалитетнимпроизводима,разумномценомимодернимдизајном,нашилежајевисеширококористеуразличитимобластима。Нашакомпанијаимаквалификацијузаувозиизвоз。НашилежајевисуизвезениузападнуЕвропу、СевернуАмерику,ЛатинскуАмерикуиземљејугоисточнеАзије。
 • Увекинсистирамонапринципуквалитетапресвегакупца。Стварањевин——винпроизводависокогквалитетајенашапосвећеностсвимнашимкупцима。

Кина произвођач ку ли и ин и лежајева

Произвођач ку у у ли и и ни лежајева д б боки жлебова

Кугличнилежајевисадубокимжлебомсунајчешћекоришћенитиповиипосебносусвестрани。Имајумалотрењеиоптимизованисузамалубукуинискевибрацијештоомогућавависокенивоеротације。Прилагођавајурадијалнаиаксијалнаоптерећењауобасмера,једноставнисузамонтирањеизахтевајумањеодржавањаодосталихтиповалежајева。Нашикугличнилежајевисадубокимжлебомпружајупоузданеперформансеуширокомспектруприменаизахтева。Сасуперзавршенимпистилиштимаиконтролисанимунутрашњимгеометријама,нашврхунскидизајнпомажеуобезбеђивањудоследногквалитета。Каталогкугличнихлежајевасадубокимжлебомнаводиширокспектардизајна,варијантиидимензијакугличнихлежајевасадубокимжлебом。Пореднашекаталошкепонуде,дубокоуторнилежајевиизванЕкплорерамогусеприлагодитидапонудепогодностизаапликацијекојекористеспецифичнезахтевеперформанси。

Произвођач ку у ли и и ни м лежајева са дубоким жлебом

Нашикугличнилежајевисадубокимжлебомпружајупоузданеперформансеуширокомспектруприменаиуслова。Сасуперзавршенимпистилиштимаиконтролисанимгеометријама,нашврхунскидизајнпомажеуобезбеђивањудоследногквалитета。Нашпортфељсесастојиодстандарднихтанкихделова,уских,широкихиминијатурнихиизузетномалихкугличнихлежајевасадубокимжлебомкојиимајуотворизмеђ3умми400мм。Проширеналинијапроизводаукључујекомплетнупонудумешавинаотворених,штитова,заптивачаизатварача。

Лакаразмена
Дизајнираникаометричкилежајев,инашикугличнилежајевисадубокимжлебомпратеИСОстандардеидимензионалносузаменљивисаконкурентнимметричкимпроизводима。

Тихо т т а а а а а а а алит т т тет електричног мото а
Кугличнилежајевисадубокимуторимачестосекористеусофтверуелектромоторакакобисеумањилевибрацијеибука。Дабисмоиспунилинашедугогодишњесмерницезаквалитетелектромоторакојесмонаправилиу:

 • Пожељна ознак ка одобре а (Ц3)
 • Суперзавршнаобраданапистамарадисмањењатрења
 • Врхунскамастзависокеперформансе,малиобртнимоментимањезвука

Произвођач кон н с сни ва а и касти лежајева

Склоповиконуснихлежајевасупрецизнодизајниранизауправљањерадијалнимиаксијалнимоптерећењима,чакиунајнепопустљивијимусловима。Узширокасортимандизајнакојеможетеизабрати,нашиконусниваљкастилежајевисутакођеприлагодљивидаодговарајувашимспецифичнимпотребамазабрзином,оптерећењем,загађењем,температуромиливибрацијама。Нашиконусниваљкастилежајевиимајусклопконусаичаше。Шољасесастојиодспољногпрстена,асклопконусасастојисеодунутрашњегпрстена,ваљакаикавеза。Оваконструкцијадржањадржикомбинованаоптерећењаинудималотрењетокомрада。Прилагођавањемједногједноредногконусногваљкастоглежајаидругогконусногваљкастоглежајаиприменомпреднапрезањ,аможесепостићикрутаприменаположаја。Нашистраживачкомбинујенашустручностудизајнулежајева,трибологиј,иметалургији,подмазивањуипроизводњи。НашиконусниваљкастилежајевиЕкплорерсеобичнокористеурешењималежајевагдејепотребноповећатиперформансе,смањититрењеилиповећатигустинуснагеуапликацијама。

Метрички к едноредн н кон н сн н а а а к каст лежајеви
Компанијанастављадаширисвојулинијунашихједнореднихметричнихконуснихваљкастихлежајевакакобиреаговаланапотребекупацаисаданудиједаноднајширихспектраметричкихкомадауиндустрији。

Инчни к едноредн н кон н сн н а а а к каст лежајеви
Једноредниконусниваљкастилежајевисунајосновнијиинајширекоришћени,састојећисеодконусногсклопаичаше。Наш па а а атенти а ао н 1898。годинеиданаснудинајширупонудунасветууметричкимиинчнимвеличинама。

Метрични д ос ост т ки кон н сн н а а а и каст лежајеви
Нашекарактеристикемеђунајвећимколекцијамаметричкихконуснихваљкастихлежајевауиндустрији。Помоћуиндустријскогстандардногнумерисањаделовасадајелакшепронаћилежајкојивамјепотребан。

Инчни д о оредн н кон н сн н а а а и каст т лежајеви
Могусенаћиумногоразличитихконфигурацијазаопштуаутомобилскуииндустријскупримену。

Четири с едн но кон н сн н а а а и каст т лежајеви
Нашичетвороредниконусниваљкастилежајевикомбинујусвојственирадијални/потисникапацитетвеликогоптерећењаипроменљиведиректни/ендиректнеуградњеконуснихваљкастихлежајеваусклоповекојинудемаксималнооптерећењеуминималномпростору。

Прецизни конусни ваљак
ПроизводимоНашепрецизнеконуснекотрљајнележајевеуметричкимиинчнимвеличинамакакобизадовољиличитавасортиманзахтевазапрецизнупримену。Дизајниранисузаврхунскутачностиконтролу——свакипут。

Интегрисани скло опови лежајева
Нашиинтегрисанисклоповилежајеварезултатсунашесарадњесакупцимаудизајнирању,пројектовањуитестирањуконтинуираногнизарешењаследећегенерације,укључујућилежајевеАП2™зашинскепримене。

Куглични контакт т т ку и и и ни и и и н н

Кугличниконтактникугличнилежајевиимајуунутрашњеиспољашњепрстенастеканалекојисупомерениједануодносунадругиуправцуосележаја。Тозначидасуовилежајевинаправљенидаприхватекомбинованаоптерећења,односнорадијалнаиаксијалнаоптерећењакојаистовременоделују。Контактниугаоједефинисанкаоугаоизмеђулинијекојаспајатачкедодиралоптеипистеурадијалнојравни,дужкојесезаједничкооптерећењепреносисаједнепистенадругу,илинијекојајеокомитанаослежаја(сл。1)。Кутниконтактникугличнилежајевидизајниранисузакомбинованорадијалноиаксијалнооптерећење。Једнореднилежајевиимајувеликупотиснуспособностуједномсмеру。Некиједнореднилежајевисупосебнодизајниранизадуплексуградњунаместазамаксималнеперформансе。ДворедниЦонрадлежајевимогупримитипотисакуобасмера。

Примена кут тни о онт ко т т кт т ку у и и и и и
Кутниконтактникугличнилежајевисудизајниранизаупотребуувеликимбрзинама,апликацијамавећепрецизностиза:

 • Комуналнеуслуге
 • пољопривреда
 • Општаиндустрија
 • Хемијски